juridiq juridische begeleiding advisering bemiddeling

Huidig pad: Home

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Juridiq 

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juridiq, en een Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Juridiq, voor de uitvoering waarvan door Juridiq derden dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Juridiq kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Reiskosten worden berekend ad € 0,25 per kilometer.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Juridiq daaraan niet gebonden, tenzij Juridiq anders aangeeft.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

artikel 3. Uitvoeringstermijnen
1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn indien Juridiq tijdig aan Opdrachtgever aangeeft dat de termijn zal worden overschreden met vermelding van de reden. Juridiq dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Juridiq ter beschikking heeft gesteld. Juridiq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Juridiq is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 artikel 4. Uitvoering
1. Juridiq zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Juridiq heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden in afwijking van de wettelijke bepalingen hieromtrent ( artikel 7: 404,7:407 lid 2 en 7:409 BW: persoon als feitelijk opdrachtnemer).

3. Juridiq is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Juridiq de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Juridiq worden verstrekt, bij gebreke waarvan Juridiq het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

artikel 5. Wijziging overeenkomst
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Juridiq gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan een eventueel gewijzigde prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Juridiq op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

artikel 6. Opschorting en ontbinding
1. Juridiq is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, Juridiq ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Juridiq kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is Juridiq bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Juridiq kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Juridiq op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Juridiq de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Juridiq tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Juridiq gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Juridiq vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Juridiq op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 artikel 7. Overmacht
1. Juridiq is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop Juridiq geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Juridiq niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Juridiq kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Juridiq ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Juridiq gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

artikel 8. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Juridiq aan te geven wijze. Juridiq is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Juridiq heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Juridiq kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Juridiq kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is alleen gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Juridiq verschuldigde indien Juridiq hiertegen geen bezwaar heeft.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW (geen consument of daarmee gelijk te stellen rechtspersoon), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

 artikel 9. Onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Juridiq te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij zijn bestemd.

2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk na levering schriftelijk aan Juridiq te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. De Opdrachtgever dient Juridiq in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij Juridiq opdracht gegeven heeft indien Juridiq binnen een redelijke termijn het gebrek herstelt.

4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Juridiq voor rekening van de Opdrachtgever.

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Juridiq en de door Juridiq bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Juridiq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Juridiq is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2. Indien Juridiq aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Juridiq beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van Juridiq is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Juridiq is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Juridiq of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 artikel 11. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Juridiq voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Juridiq toerekenbaar is. 

Artikel 12. Intellectuele eigendom
Juridiq behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Juridiq heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 13. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Juridiq partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

2. De rechter in ‘s Hertogenbosch is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Juridiq het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Terug naar top


juridiq juridische begeleiding advisering bemiddeling