De betalingstermijn

De betalingstermijn

De betalingstermijn

Een veel gehoorde klacht van ondernemers is de lange betalingstermijnen die - met name grotere bedrijven - nog vaak hanteren. De wet hanteert sinds 16 maart 2013 een betalingstermijn van 30 dagen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid. Echter: deze termijn is van regelend recht, d.w.z. dat deze termijn geldt wanneer partijen over de betalingstermijn niets hebben afgesproken. Het is nog steeds mogelijk om contractueel een langere termijn af te spreken. Een kortere termijn afspreken kan ook.

De positie van kleinere ondernemingen en ZZP'ers is met de wettelijke wijziging wel verbeterd omdat het hanteren van langere betalingstermijnen aan banden is gelegd en er daarnaast wat financiële prikkels ter beschikking zijn. Handig om te weten welke hulpmiddelen je kunt inzetten tegen een te lang uitstel van betalen.

Maximum betalingstermijnen

a. Een maximum betaaltermijn voor handelstransacties tussen bedrijven van in beginsel 60 dagen.
Als er niets is afgesproken geldt een termijn van 30 dagen. Een langere termijn afspreken mag wel, maar met de beperking dat een betalingstermijn van meer dan 60 dagen alleen mag als het niet nadelig is voor beide partijen.
b. Een maximum betaaltermijn voor overheidsinstanties van in beginsel 30 dagen;
De nieuwe wet beschermt ondernemers die zaken doen met overheden. De overheidsinstantie moet binnen 30 dagen de factuur betalen, anders gaat de wettelijke rente van rechtswege na 30 dagen lopen. Afwijking van de bovenvermelde termijn ten nadele van de schuldeiser is alleen mogelijk als:
a. partijen uitdrukkelijk een langere betalingstermijn opnemen in de overeenkomst; en
b. de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dit objectief rechtvaardigen; en
c. de betalingstermijn niet langer dan 60 dagen bedraagt.
Aan al deze vereisten moet voldaan moet zijn, wil de betreffende overheidsinstantie kunnen afwijken van de 30 dagen-grens.

Financiële prikkels

c. Een minimum vergoeding van € 40 euro voor incassokosten;
De vergoeding voor incassokosten bedraagt ten minste € 40. Indien geen andere afspraken zijn gemaakt, wordt het bedrag van de incassokosten vastgesteld conform de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten:
d. Een verhoging van de wettelijke handelsrente met 1%;
Deze verhoging van de wettelijke handelsrente is een extra financiële prikkel. Ook bepaalt de wet dat overheidsinstanties niet ten nadele van schuldeisers mogen afwijken van de wettelijke handelsrente, zodat overheidsinstanties de wettelijke rente van rechtswege zijn verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur

Heeft u twijfels of u het goed geregeld heeft of u blijft met een onbetaalde factuur zitten? Neem contact op met Juridiq.