Enkele spelregels algemene voorwaarden

Enkele spelregels algemene voorwaarden

Enkele spelregels algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (kunnen) onderdeel zijn van de afspraken die partijen met elkaar maken. Er gelden echter wettelijke regels voor de toepassing ervan. De wet regelt voor een deel wat wel en niet mag worden bepaald in algemene voorwaarden. Die spelregels gaan over de inhoud. Maar er zijn ook een aantal wettelijke regels over hoe moet worden omgegaan met de voorwaarden willen ze van toepassing zijn.

Inhoud

De algemene regel is dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn voor de wederpartij. Een aantal bepalingen is in de wet al vastgelegd als (vermoedelijk) onredelijk bezwarend, nl. de zogenaamde zwarte en grijze lijst (art 6: 236 en 6:237 BW). Zeker in het economisch verkeer met consumenten is het van belang om deze bepalingen niet op te nemen. Deze lijsten zijn echter niet uitputtend, omdat ook andere voorwaarden als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt.

Tip: let erop dat voorwaarden redelijk en billijk zijn.

Daarnaast mogen de kernbepalingen van de afspraken niet in de algemene voorwaarden worden opgenomen, deze horen thuis in de overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging. Kernafspraken gaan over wat er geleverd wordt tegen welke prijs en dergelijke.

Tussentijds aanpassen van de algemene voorwaarden, dus als de overeenkomst nog loopt is niet toegestaan, tenzij de wederpartij ermee instemt.

Als de algemene voorwaarden van een branche-organisatie worden gehanteerd dienen deze van toepassing te worden verklaard. Omdat deze vaak nogal breed en uitgebreid zijn is het soms de moeite waard om ze aan te passen, in te korten en bepalingen die niet van toepassing zijn voor de eigen onderneming eruit te laten. De voorwaarden mogen qua inhoud niet afwijken van de voorwaarden van de branche-organisatie tenzij dit in het voordeel van de klant is.

Toepassing

Een van de belangrijkste spelregels is dat algemene voorwaarden vooraf “ter hand” moeten worden gesteld, tenzij dit echt niet mogelijk is. In dat geval mag een ondernemer de consument verwijzen naar een plek waar ze in te zien zijn, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel. Er is veel jurisprudentie over voorwaarden die buiten toepassing werden gelaten door de rechter omdat ze niet voldeden aan dat criterium en over wat precies onder moet worden verstaan onder het terhandstellings-criterium nu veel zaken digitaal worden beklonken.

Tip: Stuur de algemene voorwaarden mee bij de offerte of bij de opdrachtbevestiging. Dit mag digitaal zolang het bestand maar kan worden gedownload. Het toesturen bij de factuur, of het op de achterzijde afdrukken op de factuur is te laat.

Algemene voorwaarden hoeven niet te worden gedeponeerd om rechtsgeldig te zijn, noch hoeven ze op de website te worden vermeld.

Indien er vaker zaken worden gedaan met dezelfde klant, dan hoeven de AV niet steeds mee te worden gestuurd.

Tip: Stuur nieuwe klanten bij het eerste contact een exemplaar van uw algemene voorwaarden toe. Daarna kunt u op bijvoorbeeld aanbiedingsbrieven of orderbevestigingen volstaan met een mededeling als: ‘Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die u ter beschikking zijn gesteld. U kunt altijd vragen om toezending van een extra exemplaar.’

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden? Twijfelt u of uw voorwaarden nog up-to-date zijn? Of heeft u nog geen algemene voorwaarden? Neem contact op met Juridiq.